SN: zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody

Dodano: 12-10-2017
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: V CSK 685/16

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2017 r. (sygn. akt V CSK 685/16) orzekł, że bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody przerywa się także w przypadku, gdy zgłoszenia takiego roszczenia dokonała osoba poszkodowana, która nie jest stroną umowy ubezpieczenia OC, a nie wyłącznie gdy zgłoszenia dokonuje strona umowy ubezpieczenia.

W rozpoznawanej sprawie powodowie wystąpili o zasądzenie zadośćuczynienia od pozwanego zakładu ubezpieczeń tytułem naprawienia krzywdy poniesionej na skutek wypadku, w którym śmierć poniosła ich córka. Sprawca został skazany wyrokiem sądu. Zdarzenie to miało miejsce w dniu 20 maja 1997 r. Zgodnie z art. 442 § 2 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym w dniu tego zdarzenia, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulegało przedawnieniu z upływem dziesięciu lat od dnia popełnienia przestępstwa. Przepis ten został uchylony nowelą z 16 lutego 2007 r., dodano natomiast art. 4421 Kodeksu cywilnego, wydłużający okres przedawnienia takiego roszczenia do lat dwudziestu od dnia zdarzenia. Ustawa nowelizacyjna weszła w życie 10 sierpnia 2007 r., a z jej przepisów przejściowych wynika, że zmiana ta dotyczy roszczeń, które do tego dnia jeszcze się nie przedawniły.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz