SN wypowiedział się ws. kosztów sądowych w postępowaniach o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego 

Dodano: 16-01-2020
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 30/19
Kategorie :

Sąd Najwyższy w dniu 15 stycznia 2020 r. odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów procesu w sprawach o zadośćuczynienie (sygn. akt III CZP 30/19). SN stwierdził, że rozbieżności orzecznictwa w tym zakresie wynikają z odmiennych stanów faktycznych spraw, a nie z wadliwej wykładni przepisów.

SN w dniu 15 stycznia 2020 r. odmówił udzielenia odpowiedzi na wniosek skierowany przez Rzecznika Praw Pacjentów, który zadał następujące pytanie prawne: „Czy w razie częściowego uwzględnienia żądania powoda wnoszącego o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego (np. z tytułu naruszenia praw pacjenta, dochodzonego w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) sąd może włożyć na pozwanego obowiązek zwrotu wszystkich kosztów procesu na podstawie art. 100 zdanie drugie Kodeksu postępowania cywilnego, jako że określenie sumy należnej powodowi zależy od oceny sądu”

SN w uzasadnieniu odmowy udzielenia uchwały wyjaśnił, że rozbieżności w tym zakresie wynikają z różnych okoliczności konkretnych spraw, a nie z wadliwej wykładni przepisów.

Jednocześnie Sąd przychylił się do przedstawionego we wniosku poglądu Rzecznika Praw Pacjentów. SN orzekł, że w sprawach o zadośćuczynienie dochodzone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, sąd może – kierując się zasadą słuszności – obciążyć pozwanego całością kosztów, mimo że żądanie powoda uwzględnione zostało tylko w części (art.100 zdanie drugie k.p.c.).

- Kryteria ustalania zadośćuczynienia są bardzo ogólne, w związku z czym osobie występującej z tym roszczeniem trudno jest precyzyjnie określić wysokość należnej jej kwoty. Łatwo tu o rozminięcie się z oceną dokonywaną na koniec procesu przez sąd i to choćby nawet poszkodowany próbował posiłkować się analizą podobnych spraw. Wysokość zadośćuczynienia zawsze bowiem zależy od oceny sądu. Bardzo dobrze zatem, że skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wyraźnie dopuścił w tego typu sprawach możliwość odstąpienia od proporcjonalnego dzielenia kosztów. Jest to pogląd korzystny dla pacjentów – komentuje rozstrzygnięcie Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Tagi: koszt
wstecz