SN: Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić koszty wykonania ekspertyz rzeczoznawcy

Dodano: 02-09-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 99/18

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 września 2019 r. (sygn. akt III CZP 99/18) orzekł, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 16 listopada 2018 r. dot. zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanego z tytułu sporządzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. Zdaniem RF, takimi wydatkami powinien zostać obciążony zakład ubezpieczeń, który zaniżył wysokość świadczenia z ubezpieczenia OC ppm. Jednak stanowisko to nie jest podzielane przez wszystkie sądy. W związku z powyższym Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego pytania prawne o następującej treści:

1. Czy w świetle art. 34 ust. 1 w zw. z art. 36 ustawy z dnia 9 lutego 2018 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz art. 361 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. kodeks cywilny, koszt prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy poniesiony przez poszkodowanego w celu ustalenia wysokości szkody bądź odpowiedzialności ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego (przedsądowego) podlega kompensacie w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

2. Czy analogicznej kompensacie w powyższym zakresie podlega również koszt prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy poniesiony przez cesjonariusza, który nabył od poszkodowanego wierzytelność odszkodowawczą?

O wniosku RF pisaliśmy na beinsured.pl w art. Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne o zwrot wynagrodzenia rzeczoznawcy

wstecz