SN: skutki uchybienia powinnościom prewencyjnym, zawartym w OWU, podlegają ocenie na podstawie art. 355 k.c.

Dodano: 07-02-2020
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: I CSK 389/18

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 października 2019 r. (sygn. akt I CSK 389/18) orzekł, że art. 827 ust. 1 k.c. ma zastosowanie jedynie do ubezpieczenia OC. W przypadku tego ubezpieczenia, ubezpieczyciel może przyjąć inne zasady odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ubezpieczającego niż określone w art. 827 ust. 1 k.c.  

W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się od pozwanego zakładu ubezpieczeń wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży auta, które ubezpieczyła w pozwanej spółce. Ubezpieczyciel odmówił realizacji roszczenia, wskazując, że poszkodowana naruszyła przepisy OWU, zostawiając dowód rejestracyjny w skradzionym aucie i tym samym dopuszczając się rażącego niedbalstwa. 

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: ac
wstecz