SN: pośrednicy odszkodowawczy mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalane jako odsetek zasądzonej kwoty

Dodano: 04-06-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: I NSNC 7/19
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2019 r. (sygn. akt I NSNC 7/19) orzekł, że w polskim systemie dopuszcza się umowę regulującą wynagrodzenia pełnomocnika przez jej podniesienie do kwoty zasądzonej przez sąd na rzecz powoda.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel kancelarii odszkodowawczej. Domagał się on uzyskania honorarium od swoich byłych klientów. Zwrócili się oni o pomoc w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze śmiercią ich syna. Pozwani zawarli z powodem umowę, na mocy której honorarium wyniesie równowartość 30% uzyskanych świadczeń, nie mniej jednak niż 1000 zł.

Sąd I instancji odrzucił powództwo. Wskazał, że powód nie posiadał uprawnień pełnomocnika profesjonalnego, w związku z tym nie mógł zobowiązać się do świadczenia pomocy pozwanym na etapie postępowania sądowego i żądać z tego tytułu wynagrodzenia. Z wyrokiem tym nie zgodził się sąd odwoławczy, który zasądził na rzecz powoda kwotę żądaną pozwem. Do sprawy włączył się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny. Skierował on skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Zarzucił w niej, że wyrok II instancji naruszył zasady demokratycznego państwa prawnego, a sąd okręgowy dokonał błędnej wykładni art. 58 kodeksu cywilnego. Czytaj więcej: Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego dotycząca pozwu o zapłatę dla doradcy odszkodowawczego

Sąd Najwyższy zadecydował o oddaleniu skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego. SN stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa, w tym przepisu art. 58 k.c. Sąd wskazał, że w polskim prawie dopuszcza się ustalanie wynagrodzenia pełnomocnika jako odsetka kwoty zasądzonej na rzecz powoda. Również SN podkreślił, że takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na efektywność rozstrzygnięć, co jest korzystne dla obu stron. Ponadto, SN zwrócił uwagę, że tego typu umowy o wynagrodzenie występują też w innych obszarach, np. w sektorze publicznym, w związku z tym ich eliminacja wymagałaby regulacji ustawowych. Ponadto, SN wskazał, że z powodem została zawarta umowa o pośrednictwo i dlatego mógł domagać się wynagrodzenia od pozwanych.

wstecz