SN podtrzymał 10-letni termin przedawnienia roszczeń z UFK

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 05-02-2019

Sąd Najwyższy składu 3 sędziów w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt III CZP 70/18) odmówił podjęcia uchwały w zakresie terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie postanowień umownych uznanych za niedozwolone.

Wniosek o podjęcie uchwały w tym zakresie do SN złożył Sąd Okręgowy w Krakowie. SO skierował następujące zapytanie prawne: „​Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie uznanych za niedozwolone postanowień umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, przysługującego ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu będącemu konsumentem przeciwko ubezpieczycielowi, ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia zgodnie z przepisem art. 819 § 1 k.c. czy termin dziesięcioletni zgodnie z przepisem art. 118 k.c.?”

W tym aspekcie SN wypowiedział się w uchwale w sierpniu ub. r. (sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18), gdy orzekł, że roszczenia z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przedawniają się z upływem lat 10. Wówczas wskazał, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowo-inwestycyjny. W związku z czym roszczenia z tytułu tych umów przedawniają się w terminie ogólnym, tj. 10 lat. Czytaj więcej: SN: roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia z UFK mają 10-letni okres przedawnienia

W trakcie styczniowej rozprawy SN uznał, że nie należy zmieniać uchwały podjętej w sierpniu, a element inwestycyjny w dalszym ciągu jest kluczowy w tego typu produktach. W związku z czym Sąd wydał postanowienie o odmowie podjęcia uchwały w przedmiocie pytania.

wstecz