SN: Okres przedawnienia roszczeń z ubezpieczenia obowiązkowego jest liczony od ostatecznej decyzji ubezpieczyciela

Dodano: 13-10-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: IV CSK 44/16
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2016 r. (sygn. akt IV CSK 44/16) orzekł, że okres przedawnienia roszczeń z ubezpieczenia obowiązkowego liczy się od ostatecznej decyzji zakładu ubezpieczeń w przedmiocie likwidacji szkody.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód, domagając się wypłaty odszkodowania. W wyniku powodzi doszło do zalania budynków gospodarczych należących do powoda. Strony łączyła umowa ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Powód zgłosił wystąpienie szkody ubezpieczycielowi. Ten przyznał mu odszkodowanie w łącznej kwocie 47.570,04 zł. Powód wniósł jednak o podwyższenie kwoty odszkodowania. Ubezpieczyciel natomiast nie uwzględnił tego żądania. Uznał jedynie swoją odpowiedzialność za zwłokę w wypłacie odszkodowania i wypłacił na rzecz powoda z tego tytułu kwotę 2.761,70 zł.

Powód, na podstawie kosztorysu szkody, wezwał jednak towarzystwo do pełnej likwidacji szkody i wypłaty kwoty 85.548,26 zł tytułem odszkodowania. Ubezpieczyciel natomiast ustalił wartość szkody na kwotę 61.794,05 zł. i dopłacił powodowi kwotę 14.224,01 zł. Powód domagał się jednak dopłaty odszkodowania w wysokości 71.327,25 zł.

Żona powoda otrzymała kwotę 99.117,30 zł tytułem zasiłku celowego na pokrycie kosztów związanych z remontem budynku mieszkalnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz