SN: odszkodowanie z OC ppm. dla leasingobiorcy obejmuje kwotę podatku VAT

Dodano: 14-09-2020
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 90/19

Sąd Najwyższy składu 3 sędziów w uchwale z dnia 11 września 2020 r. (sygn. akt. III CZP 90/19) orzekł, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego.

SN podjął uchwałę w tej sprawie na wniosek Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 października 2019 r. (sygn. akt XII Ga 419/19). Skierował on do SN następujące pytanie prawne:

„Czy odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należne leasingobiorcy pojazdu, który zlecił wykonanie naprawy powypadkowej, a któremu przysługuje na podstawie art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późniejszymi zmianami ) prawo do odliczenia wyłącznie 50% podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, obejmuje podatek VAT w części, w jakiej leasingobiorca nie jest uprawniony do jego odliczenia?​”

W ustnym uzasadnieniu wyroku, SN podkreślił, że z przepisu art. 361 par. 2 kodeksu cywilnego wynika zasada pełnej odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia OC. Skoro w wyniku uszkodzenia pojazdu powstaje uszczerbek w majątku leasingobiorcy, który pokrył koszty naprawy, ma on prawo do pełnego pokrycia tej szkody. Jeżeli zaś nie ma on prawa do odliczenia VAT w pełnej kwocie, to tę część, której odliczyć nie może, powinno obejmować odszkodowanie.

wstecz