SN odpowie na pyt. prawne dot. szacowania wartości szkody częściowej pojazdu

Dodano: 14-06-2018

W dniu 6 czerwca 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dot. ustalania wysokości kosztów naprawy pojazdu, która została zrealizowana przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego, tj. wypłatą odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC ppm.

Sąd Okręgowy w Szczecinie skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?​”

Uchwała (sygn. akt III CZP 51/18) zostanie udzielona w składzie 3 sędziów SN.

wstecz