SN odmówił podjęcia uchwały ws. odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone podczas naprawy pojazdu

Dodano: 01-02-2018
Publikator: Sąd Najwyższy

W dniu 25 października 2017 r. Sąd Okręgowy skierował do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne w sprawie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody osobowe, spowodowane podczas naprawy pojazdu w warsztacie. SN w dniu 30 stycznia 2018 r. postanowił odmówić podjęcia uchwały.

W rozpoznawanej sprawie zawodowy kierowca uległ wypadkowi wskutek wybuchu podczas pompowania opony. Pracodawca stwierdził, że wybuch nastąpił z powodu uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku eksploatacji. W związku z tym wniósł do pozwanego ubezpieczyciela roszczenie odszkodowawcze z tytułu ubezpieczenia OC ppm.

Sąd I instancji uznał powództwo za bezzasadne. Sąd wskazał, że w tym przypadku nie ma zastosowania art. 436 ust. 1 Kodeksu cywilnego, gdyż pojazd nie pozostawał w ruchu.

Z kolei Sąd Apelacyjny nabrał wątpliwości. Podniósł, że w doktrynie przyjęto, iż zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu również w sytuacjach, gdy pojazd:

  • bezwładnie toczy się przy wyłączonym silniku,
  • zatrzymał się na planowanej trasie przejazdu,
  • przebywa na postoju,
  • jest garażowany,

o ile zdarzenie ubezpieczeniowe jest choćby pośrednio związane z poprzedzającym je ruchem pojazdu, bądź jego eksploatacją. Jak wskazał SA, w rozpoznawanej sprawie rozerwanie opony w trakcie jej pompowania nastąpiło w związku z jej normalną eksploatacją. Z drugiej strony z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika, że odpowiedzialność odszkodowawcza zakładu ubezpieczeń powstaje jedynie w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza ubezpieczonego pojazdu. A zatem oznacza to, że ubezpieczyciel przejmuje obowiązkową odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie postoju pojazdu jedynie w sytuacji wykazania winy jego posiadacza w powstaniu szkody.     

W związku z tym SA skierował do Sądu Najwyższego następujące pytanie prawne: „Czy za szkody powstałe na osobie w trakcie naprawy (diagnostyki) pojazdu w warsztacie, w czasie jego postoju z wyłączonym silnikiem, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z uszkodzeniem pojazdu wynikającym z jego eksploatacji, zakład ubezpieczeń, w którym pojazd ten jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z jego ruchem, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 § 1 k.c.), czy też na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.)?”

W dniu 30 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Uzasadnienie wniosku jest dostępne do pobrania w Pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz