SN: Nielegalne przywłaszczenie pojazdu podlega pod ochronę ubezpieczenia AC

Dodano: 29-11-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: V CNP 35/17

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lipca 2018 r. (sygn. akt V CNP 35/17) orzekł, że ochrona ubezpieczeniowa AC obejmuje przypadki zaboru pojazdu, tj. przywłaszczenia w wyniku świadomego i zaplanowanego przestępstwa oszustwa.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła spółka zajmująca się najmem pojazdów. Powódka zawarła umowę krótkoterminowego najmu pojazdu osobowego. Auto było wyposażone w urządzenia do monitorowania i czujniki lokalizacji. Z uwagi na zanik sygnału i brak kontaktu z wynajmującym spółka zgłosiła na policji utratę pojazdu. Ta jednak umorzyła dochodzenie z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Zakład ubezpieczeń, który udzielał ochrony AC, odmówił wypłaty świadczenia wskazując, że szkoda powstała z powodu przywłaszczenia pojazdu przez nieustalonego sprawcę, co w rozumieniu OWU, nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową pojazdu.

Sąd I instancji uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż fakt wydania przez powoda samochodu z kluczykami i dokumentami na rzecz najemcy wyłącza odpowiedzialność pozwanego za szkodę powstałą wskutek niezwrócenia tego samochodu przez najemcę.

Powód złożył apelację od wyroku I instancji. Sąd Okręgowy powtórzył stanowisko sądu rejonowego, podkreślając, że zakresem ubezpieczenia objęta była kradzież pojazdu, definiowana jako „zabór pojazdu zabezpieczonego zgodnie z wymogami OWU, rozumiany jako działanie sprawcy wyczerpujące znamiona czynów karalnych”. Pojęcie to, jak stwierdził SO, nie obejmuje „przywłaszczenia”, a więc „rozporządzania cudzym mieniem jak własnym, gdy mienie to wcześniej legalnie znalazło się we władaniu sprawcy”.

Zdaniem Sądu Okręgowego, w rozpoznawanej sprawie nie ma podstaw do przyjęcia, że doszło do popełnienia przestępstwa oszustwa, gdyż została zawarta umowa najmu samochodu, a wynajęcie samochodu na kilka dni nie jest rozporządzeniem mieniem. Mimo, że wynajmujący do zawarcia umowy posłużył się cudzymi dokumentami, to jednak w oparciu o tę umowę wszedł w legalne posiadanie pojazdu. Z kolei przywłaszczenie nie było objęte ochroną ubezpieczeniową w świetle umowy ubezpieczenia AC, stąd apelację sąd uznał za niezasadną.

Powód wniósł do Sądu Najwyższego skargę o stwierdzenie niezgodności wyroku Sądu Okręgowego z prawem. Sąd Najwyższy stwierdził, że skarga powoda jest zasadna i potwierdził, że SO dokonał błędnej kwalifikacji zdarzenia ubezpieczeniowego, polegającego na utracie pojazdu, co skutkowało wydaniem wyroku niezgodnego z prawem.

Zdaniem SN, wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, powód poniósł uszczerbek majątkowy objęty ochroną wynikającą z umowy ubezpieczenia AC. Jak wskazał SN, w rozpoznawanej sprawie doszło do utraty pojazdu w wyniku „zaboru pojazdu zabezpieczonego zgodnie z wymogami OWU, tj. świadomego i zaplanowanego przestępstwa oszustwa”. Jak orzekł SN, postępowanie sprawcy zaboru pojazdu niewątpliwie wypełniło znamiona wskazanych wyżej czynów karalnych, stąd nie można podzielić stanowiska Sądu Okręgowego, że pojazd znalazł się „w legalnym i niebezprawnym posiadaniu sprawcy”.

Pliki do pobrania

Tagi: ac, kradzież, pojazd
wstecz