SN: Doręczenie OWU w grupówce

Autor: Monika Kozłowska

Dodano: 22-03-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: V CSK 234/15

Zgodnie z orzecznictwem SN (V CSK 234/15), przed przystąpieniem ubezpieczonego do grupowej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, należy doręczyć mu wzorzec umowy. Samo zapoznanie ubezpieczonego z warunkami umowy nawet potwierdzone jego podpisem będzie uznawane za niewystarczające. W ocenie Sądu Najwyższego kluczowe znaczenie ma doręczenie wzorców umownych przed zawarciem umowy a nie sam fakt, czy ubezpieczony zapoznał się z tymi warunkami.

Sąd Najwyższy doszedł do powyższych wniosków na kanwie sprawy Magdaleny J., która przystąpiła do grupowej umowy ubezpieczenia na życie z UFK. Magdalenie J. przed przystąpieniem do umowy nie doręczono ogólnych warunków ubezpieczenia, regulaminu ani tabeli opłat. Magdalena J. tytułem pierwszej raty wpłaciła 60 tys. zł, zaś następnie po 1.800 zł miesięcznie, tj. łącznie ok. 80 tys. zł. Po roku trwania umowy ubezpieczona zrezygnowała z niej i zażądała zwrotu wpłaconych składek. Zakład ubezpieczeń wypłacił 2 tys. zł, powołując się na zapis z wzorca, zgodnie z którym bezkosztowe odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w ciągu pierwszych pięciu dni trwania umowy, zaś w kolejnych trzech latach po potrąceniu 80 % wartości lokaty, która w dniu rozwiązania umowy wynosiła niewiele ponad 10 tys. zł.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz