SA: Świadczenia odszkodowawcze powinny pokrywać jedynie skutki zdarzeń, a nie nasilone objawy wcześniejszych schorzeń

Dodano: 09-04-2019
Publikator: Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sygnatura: I ACa 352/18

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 14 grudnia 2018 r. (sygn. akt I ACa 352/18) orzekł, że długotrwałe leczenie powódki nie wynikało jedynie z wypadku komunikacyjnego, a z nasilenia się innych zwyrodnień kręgosłupa. Poszkodowana powinna dokładnie wykazać i skalkulować koszty poniesione z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego.

W rozpoznawanej sprawie powódka w wyniku wypadku drogowego doznała zwichnięcia kręgu odcinku szyjnego kręgosłupa. Dodatkowo zdarzenie nasiliło wcześniej występujące u niej schorzenia kręgosłupa. Powódka domagała się od zakładu ubezpieczeń, udzielającego ochrony sprawcy zdarzenia, wypłaty świadczeń: zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowanie z tytułów kosztów leczenia i z tytułu utraconych dochodów, renty oraz ustalenia odpowiedzialności za przyszłe skutki wypadku. Pozwana spółka wypłaciła poszkodowanej 4 tys. zł zadośćuczynienia i 300 zł zwrotu kosztów leczenia.

Sąd I instancji orzekł, że odpowiednią sumą zadośćuczynienia będzie kwota 60 tys. zł. Mimo że, jak podkreślił, w znacznej części dolegliwości powódki są wynikiem samoistnego zwyrodnienia kręgosłupa poszkodowanej. Z kolei sąd odrzucił roszczenia powódki co do wypłaty odszkodowania z tytułu utraconych dochodów, gdyż nie wykazała ona, że ich spadek miał związek z wypadkiem ubezpieczeniowym. Sąd zasądził też rentę dla powódki w wysokości 1.159 zł.

Apelację od wyroku złożyły obie strony postępowania. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja strony pozwanej jest w części uzasadniona. SA orzekł, że jedynie koszty poniesione przez powódkę bezpośrednio po wypadku powinny zostać zwrócone przez pozwanego. W pozostałym zakresie sąd uznał, że roszczenia poszkodowanej są bezzasadne. Jak wskazał SA, poszkodowana nie wykazała, na zakup jakich leków poniosła koszt i w jaki sposób są one związane z urazem kręgosłupa. Nie wyjaśniła też, jak skalkulowała koszty zabiegów, konsultacji medycznych i ich nie udowodniła. SA podzielił też stanowisko strony pozwanej, że zakup suplementów diety nie pozostawał w związku z odniesioną szkodą.

SA oddalił również apelację powódki w zakresie żądania odszkodowania za obniżone dochody, co nie zostało w żaden sposób powiązane przez powódkę z wypadkiem. SA wskazał też, że powódka jest zdolna do pracy, w związku z czym nie może skutecznie domagać się renty od pozwanego. Także samo wskazanie przez powódkę, że ponosi wyższe koszty w związku z wypadkiem, nie przesądza o przyznaniu jej renty, gdyż nie udowodniła ich wysokości i adekwatności. 

wstecz