SA: odmowa odpowiedzialności ZU w razie braku ważnych badań technicznych pojazdu nie jest sprzeczna z KC

Dodano: 02-07-2018
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VII AGa 197/18

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. akt VII AGa 197/18) orzekł, że postanowienia umowy ubezpieczenia lub OWU, które nakładają na ubezpieczającego obowiązek zachowania rozsądnych środków ostrożności przy zabezpieczeniu mienia, nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł leasingodawca w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeń i zakresie, na co zgodził się powód.

Pozwane towarzystwo ubezpieczeń nie zgodziło się z żądaniem powoda wskazując, że w dacie zdarzenia ubezpieczeniowego pojazd nie miał ważnego przeglądu technicznego, co wyłącza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, zgodnie z zapisem OWU.

Ze stanowiskiem strony pozwanej zgodził się sąd I instancji, rozpoznający tę sprawę. SO uznał za bezzasadne stanowisko podnoszone przez powoda, zgodnie z którym klauzula wyłączająca odpowiedzialność ZU jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Jak podkreślił SO, odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela nie przesądza o uznaniu postanowienia umownego za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie prowadzi bezwzględnie do uznania tego postanowienia za nieważne. Postanowienia umowy lub OWU mogą przewidywać konkretne wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.   

Ponadto, SO zwrócił uwagę, że obowiązek przeprowadzenia badania technicznego wynika wprost z ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a zatem ubezpieczony był zobowiązany do jego przeprowadzenia.

Apelację od wyroku złożyła strona powodowa, w dalszym ciągu wskazując na abuzywność postanowienia umownego. Sąd II instancji orzekł, że apelacja jest bezzasadna, a kwestionowane przez powoda postanowienie OWU nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego ani z naturą umowy ubezpieczenia autocasco i nie jest obarczone wadą nieważności.  

SA wskazał, że ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego zakres został ustalony między stronami umowy. Oznacza to, że wypłata świadczenia następuje jedynie w sytuacji zajścia wypadku przewidzianego w umowie i nie muszą to być wszystkie możliwe zdarzenia. Do wyboru oferty ubezpieczenia AC doszło na wolnym rynku, wskutek świadomej decyzji ubezpieczającego, który wiedział, na jaki zakres ochrony się godzi.

SA stwierdził nadto, że sporna klauzula nie wymagała od ubezpieczonego abstrakcyjnych i dolegliwych wymagań. Obowiązek przeprowadzenia badania technicznego pojazdu ciążył na powodzie niezależnie od zawarcia umowy AC. A zatem, jak uznał SA, nie są sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego postanowienia umowy ubezpieczenia lub OWU, które nakładają na ubezpieczającego obowiązek zachowania rozsądnych środków ostrożności przy zabezpieczeniu mienia, a ich niedopełnienie nie uprawnia ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia. Jak wskazał SA, zaniechanie poddawania pojazdu obowiązkowym przeglądom technicznym sprzyja nasileniu wypadkowości i zwiększa ryzyko niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pliki do pobrania

wstecz