Pytanie prawne dot. uznania świadczenia z umowy ubezpieczenia z UFK za świadczenie główne

Dodano: 23-09-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 70/19

W dniu 11 września 2019 r. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o wydanie uchwały ws. uznania świadczenia wypłacanego konsumentowi przez ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia z UFK za świadczenie główne.  

Sąd Okręgowy w Poznaniu w postanowieniu z dnia 4 czerwca 2019 r. (sygn. akt II Ca 631/18) skierował do SN następujące pytanie prawne: "Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela konsumentowi - ubezpieczającemu na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku z rozwiązaniem umowy przez ubezpieczającego przed upływem terminu, na który umowa została zawarta (tj. przed upływem okresu ubezpieczenia), które w umowie nosi miano świadczenia wykupu i które stanowi określony w umowie procent środków zgromadzonych przez ubezpieczającego na prowadzonym dla niego rachunku, jest świadczeniem głównym umowy w rozumieniu art. 385 (1) § 1 zdanie drugie k.c.?"

SN zdecydował o dokonaniu zwrotu akt sprawy z powodu braków formalnych.

wstecz