Postanowienie niedozwolone dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowie kredytu. Bank odda pobrane składki.

Dodano: 01-09-2016
Publikator: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Sygnatura: VI C 2850/15

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w wyroku z dnia 29 lipca 2016 r. (sygn. akt VI C 2850/15) orzekł, że kwoty uiszczone przez kredytodawcę tytułem składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowią świadczenie nienależne banku.

W rozpoznawanej sprawie dwoje powodów, posiadających kredyt w walucie CHF wniosło o zasądzenie na ich rzecz solidarnie od pozwanego banku kwoty 3 176,38 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Powodowie będący konsumentami zawarli w dniu 13 marca 2006 r. z pozwanym bankiem umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF. Kredyt zabezpieczony został przez ubezpieczenie „niskiego wkładu własnego” na 36-miesięczny okres ubezpieczenia w wysokości 3,5% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym a wkładem wniesionym faktycznie przez kredytobiorcę, tj. 1.273,19 zł. Zgodnie z zapisem w umowie, jeżeli po upływie pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpiłaby całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem, ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości 3,5% od kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie mógł przekroczyć 108 miesięcy. Kredytobiorca upoważnił bank do pobierania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia – z rachunku obsługującego kredyt. Bank do dnia wytoczenia powództwa pobrał od kredytobiorców łącznie kwotę 3.176,38 zł tytułem składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz