Pomyłka przy sporządzaniu wypowiedzenia umowy o pracę może być kosztowna

Autor: Magdalena Sudoł

Dodano: 27-05-2019

Sąd Najwyższy w rozstrzygnięciu z 25 kwietnia 2019 r. (I PK 19/18) przypomniał o konieczności określania przyczyny wskazanej w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób precyzyjny i zgodny z prawdą. Błąd w dokumencie, nawet obejmujący omyłkę pisarską, może zostać uznany za wadliwość oświadczenia pracodawcy uzasadniającą przyznanie pracownikowi świadczeń dochodzonych w przypadku odwołania się pracownika do sądu pracy.

Przedmiotowa sprawa rozpoznawana przez Sąd Najwyższy dotyczyła wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, które otrzymała pracownica zajmująca stanowisko specjalisty ds. sprzedaży. Przyczyną wypowiedzenia było niezrealizowanie przez pracownicę wyznaczonych celów sprzedażowych. Pracodawca sporządzając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę pomylił się przy wpisywaniu liczb (kwot), w jakich plan sprzedażowy nie został przez pracownicę zrealizowany.

W oświadczeniu pracodawca wskazał, że budżet pracownicy, który zobowiązana była wykonać, wynosił 161 tys. zł, a zrealizowała sprzedaż na zaledwie 21 tys. zł. W trakcie procesu ujawniono natomiast, że obowiązujący pracownicę rzeczywisty plan sprzedaży opiewał na zaledwie 17,3 tys. zł, dodatkowo okazało się również, że w badanym okresie pracownica faktycznie wykonała zaledwie połowę planu sprzedaży tj. na ok. 9 tys. zł.

Sądy pierwszej i drugiej instancji uznały, że wskutek błędu pracodawca podał w wypowiedzeniu nieprawdziwą przyczynę rozstania z pracownicą i uwzględniły jej roszczenie o odszkodowanie.

Spółka odwołała się od tego orzeczenia i w skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego wywodziła, że taki błąd nie powinien decydować o prawdziwości wypowiedzenia, bo sama przyczyna rozstania, czyli niewypracowanie planu była rzeczywista. Pracodawca uzasadniał zasadność wypowiedzenia tym, że mimo błędu przyczyna wypowiedzenia była prawdziwa tj. plan sprzedażowy nie został wykonany przez pracownicę.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną spółki, przypominając, że wypowiedzenie umowy o pracę jest bardzo doniosłą czynnością prawną, która kończy stosunek pracy z ważnymi skutkami dla obu stron i do której pracodawca musi się dobrze przygotować dodatkowo wskazał, że przyczyna wypowiedzenia podana pracownikowi ma być rzeczywista, a więc zgodna z prawdą.

Zdaniem Sądu Najwyższego sprostowanie pomyłki pisarskiej może dotyczyć wyłącznie oczywistego i prostego błędu np. gdy pracodawca w wypowiedzeniu pomylił się o jedno zero zamiast 1000 zł wpisując 10000 zł. Dodatkowo wskazał, że jedyną formą zmiany wypowiedzenia z błędami jest wycofanie wadliwego dokumentu w myśl przepisów Kodeksu cywilnego o cofnięciu oświadczenia woli i wydanie nowego. Jeśli jednak takie wypowiedzenie dotarło już do pracownika, cofnięcie oświadczenia wymaga zgody pracownika.

wstecz