Odszkodowanie za utratę pojazdu w wyniku oszustwa

Dodano: 16-06-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: I ACa 922/15

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (I ACa 922/15) orzekł, że utrata pojazdu w warunkach oszustwa wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła roszczeń mężczyzny spowodowanych utratą pojazdu, którego był leasingobiorcą. Domagał się kwoty 84.536 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami. Mężczyzna świadczył usługi najmu pojazdów. Do siedziby jego firmy zgłosił się klient, który po okazaniu dowodu osobistego innej osoby podpisał umowę najmu imieniem i nazwiskiem tej właśnie osoby. Wynajęte auto warte było blisko 88 tys. zł. Samochód miał zostać zwrócony po kilku dniach. Niestety w uzgodnionym terminie pojazd nie został zwrócony, wobec czego powód złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę swoją oraz leasingodawcy.

Pozwane towarzystwo ubezpieczeń udzielało ochrony ubezpieczeniowej w zakresie autocasco leasingodawcy jako właścicielowi pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosiła 84.536 zł. W odpowiedzi na pozew towarzystwo wskazało, iż korzystającym z pojazdu był powód prowadzący działalność gospodarczą. Pozwany wskazał, że nie ma podstaw do przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę i wypłaty odszkodowania, ponieważ zgodnie OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu lub polegające na kradzieży pojazdu, która miała miejsce w czasie tego przywłaszczenia. Ponadto pozwany zarzucił powodowi rażące niedbalstwo, co również uzasadniać miałoby odmowę wypłaty odszkodowania.

Sąd Okręgowy w Warszawie ocenił, że powództwo w całości zasługiwało na uwzględnienie oraz że podstawę prawną żądania stanowią przepisy kodeksu cywilnego regulujące problematykę ubezpieczeń majątkowych, postanowienia umowy ubezpieczenia i mające do niej zastosowanie OWU Autocasco.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz