KC W ORZECZNICTWIE - Zwiększenie składki ubezpieczeniowej (art. 816 k.c.)

Dodano: 12-08-2016
Publikator: LEX
Kategorie :

KC W ORZECZNICTWIE - Zwiększenie składki ubezpieczeniowej (art. 816 k.c.)

Art. 816. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 grudnia 1997 r. (sygn. akt II CKN 505/97) orzekł, że przewidziane w art. 816 Kodeksu cywilnego zwiększenie składki ubezpieczeniowej może nastąpić tylko w razie ujawnienia po zawarciu umowy okoliczności wskazujących na zwiększenie prawdopodobieństwa "wypadku" objętego umową ubezpieczenia, a nie innego wypadku wskazującego np. na złą kondycję ubezpieczającego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz