KC W ORZECZNICTWIE – Zbycie przedmiotu ubezpieczenia (art. 823 k.c.)

Dodano: 23-08-2016
Publikator: Sygnatura: IV CSK 71/05
Kategorie :

Art. 823. § 1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.

§ 2. W razie przeniesienia praw, o których mowa w § 1, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

§ 3. Jeżeli prawa, o których mowa w § 1, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2006 r. (sygn. akt IV CSK 71/05) orzekł, że dokonanie przez ubezpieczającego cesji wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, nie prowadzi do nabycia tej wierzytelności, jeżeli nie doszło do zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym. W dacie dokonywania cesji wierzytelność cedenta nie istniała i nie mogła być przedmiotem przelewu. Do chwili wystąpienia tego zdarzenia istnieje, co najwyżej ekspektatywa tej wierzytelności, a więc względne prawo tymczasowe. Pełny, rozporządzający skutek umowy należy łączyć dopiero z powstaniem wierzytelności po stronie cedenta, a zatem z zajściem wypadku, przewidzianego w umowie ubezpieczenia. 

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił bank. Domagał się kwoty 146.613,06 zł z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania. Powód nabył prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości w drodze cesji od innego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo ubezpieczyło u pozwanego, od ognia i innych zdarzeń losowych w 33% - część budynku biurowego i w pełnym zakresie - nakłady inwestycyjne w tym budynku. Spółka zawarła dwie umowy kredytowe: na kwotę 608.000,00 zł i 500.00,00 zł. W umowach tych postanowiono, że zabezpieczeniem spłaty kredytów będzie hipoteka kaucyjna na nieruchomości będącej własnością spółki oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej tej nieruchomości.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz