KC W ORZECZNICTWIE – Rozwiązanie umowy ubezpieczenia (art. 830 k.c.)

Dodano: 05-09-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: V Ca 2432/15

Art. 830. § 1. Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku - ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2. W braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki.

§ 3. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie.

§ 4. Przepisy § 3 oraz art. 812 § 8 stosuje się odpowiednio w razie zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia na życie w czasie trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim przypadku przepisu art. 3841.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 5 maja 2016 r. (sygn. akt V Ca 2432/15) orzekł, że umowy zawarte na czas nieokreślony, mogą zostać rozwiązane w każdym czasie - takie uprawnienie dla konsumenta było przewidziane już od momentu zawarcia umowy, a wynika ono z treści art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń kwoty 6 464,91 zł z ustawowymi odsetkami.

Powódka zawarła z pozwanym towarzystwem umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi wraz z klauzulą rozszerzającą ochronę o ryzyko śmierci w razie nieszczęśliwego wypadku.

Na skutek nieopłacenia przez powódkę składek, umowa uległa rozwiązaniu. Pobrano opłatę za wykup tytułem umowy głównej w kwocie 6 464,91 zł, zaś dodatkowej 9 złotych. Pobrana opłata stanowiła 55% wartości zgromadzonych środków pieniężnych na dzień rozwiązania umowy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz