KC W ORZECZNICTWIE – Regres między ubezpieczycielami w przypadku „podwójnego ubezpieczenia” (art. 8241 k.c.)

Dodano: 26-08-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 11/16, III CZP 16/16

Art. 8241. § 1. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.

§ 2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 3. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w § 2, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

Sąd Najwyższy w uchwałach z dnia 13 maja 2016 r. (sygn. akt III CZP 11/16, sygn. akt III CZP 16/16) uznał, że do regresu między ubezpieczycielami w przypadku tzw. ubezpieczenia podwójnego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego stosuje się w drodze analogii przepis art. 8241 par. 2 Kodeksu cywilnego. Innymi słowy, zakład ubezpieczeń, który wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie z OC komunikacyjnego, ma regres do kwoty odpowiadającej części tego odszkodowania do innego zakładu ubezpieczeń, jeśli ten inny zakład także ubezpieczał ten sam pojazd. Tym samym SN uzupełnił istotną lukę prawną istniejącą w przepisach regulujących ubezpieczenie OC komunikacyjne.

Zgodnie z ww. przepisem Kodeksu cywilnego, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: oc
wstecz