KC W ORZECZNICTWIE – Początek biegu przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela (819 k.c.)

Dodano: 19-08-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: V CSK 5/14
Kategorie :

Art. 819. § 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 2. (uchylony).

§ 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 2014 r. (sygn. akt V CSK 5/14) orzekł, że bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela rozpoczyna się po przerwie od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie od ubezpieczyciela kończące postępowanie likwidacyjne oświadczenie o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko PZU SA, w dniu 23 sierpnia 2012 r. wystąpiła spółka, która domagała się świadczenia z umowy ubezpieczenia zawartej przez poprzednika prawnego powódki. PZU wniosło o oddalenie powództwa zarzucając między innymi przedawnienie roszczenia powódki.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: roszczenie
wstecz