KC W ORZECZNICTWIE – Okoliczności zwiększające prawdopodobieństwo wypadku ubezpieczeniowego (art. 832 k.c.)

Dodano: 07-09-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Siedlcach Sygnatura: I C 802/13

Art. 832. § 1. Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje się bezskuteczne, jeżeli uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci.

§ 2. Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

Sąd Okręgowy w Siedlcach w wyroku z dnia 17 września 2014 r. (sygn. akt I C 802/13) orzekł, że przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę ubezpieczenia, ilekroć wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela na skutek zajścia okoliczności leżących po stronie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, wymagają, aby okoliczności powyższe zwiększały prawdopodobieństwo wypadku ubezpieczeniowego i były wynikiem zawinionego ewentualnie noszącego znamiona rażącego niedbalstwa, zachowania się tych osób.

W rozpoznawanej sprawie o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń kwoty 100.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami wniosła żona zmarłego, który objęty był jako ubezpieczony pracownik grupowym ubezpieczeniem w pozwanym towarzystwie. Osobą uprawnioną do świadczeń w przypadku zgonu pracownika była żona. Mąż powódki zmarł z powodu miażdżycy naczyń mózgowych, zawału mięśnia sercowego, nagłego zatrzymania krążenia.

Pozwany odmówił wypłaty odszkodowania wskazując, iż zgodnie z OWU świadczenie nie może być wypłacone w przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe wynika pośrednio lub bezpośrednio z jakiejkolwiek choroby, na którą ubezpieczony zapadł przed datą objęcia ubezpieczeniem z tytułu umowy dodatkowej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz