KC W ORZECZNICTWIE - Odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 k.c.)

Dodano: 09-08-2016
Publikator: LEX
Kategorie :

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2007 r. (sygn. akt I ACa 264/07) orzekł, że przedłużenie czasu trwania umowy na podstawie zawartego w niej zastrzeżenia nie może być utożsamiane z zawarciem nowej umowy, jeżeli zmianie nie uległy żadne jej postanowienia.

W rozpoznawanej sprawie, powód – oddział zagranicznego zakładu  ubezpieczeń - zawarł umowę ubezpieczenia. Zgodnie z punktem ósmym postanowień umownych, po upływie okresu obowiązywania umowy, ulegała ona przedłużeniu na kolejny okres ubezpieczeniowy wynoszący 12 miesięcy, chyba że jedna ze stron zawiadomiła na piśmie najpóźniej 2 miesiące przed zakończeniem okresu ubezpieczeniowego o odstąpieniu od umowy. Składkę ubezpieczeniową strony ustaliły na kwotę 150.000 zł. Pozwany przedsiębiorca poinformował powoda, iż w związku z niezadowoleniem ze współpracy prosi o nieprzedłużanie okresu ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. W odpowiedzi zakład ubezpieczeń poinformował, że umowa uległa już przedłużeniu, niemniej byłby skłonny nie przedłużać umowy w przypadku uregulowania przez pozwanego wszystkich należności z tytułu zaległych składek oraz linii kredytowych. Pozwany powiadomił, że przedłużoną umowę traktuje jako nowo zawartą i na podstawie art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego odstępuje od niej. Odstąpienie to powód zakwestionował podnosząc, że w tym wypadku art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania i wezwał pozwanego do zapłaty składki ubezpieczeniowej w kwocie 150.000 zł.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: składka, polisa
wstecz