KC W ORZECZNICTWIE – Odpowiedzialność ubezpieczyciela, a nieopłacenie składki (art. 814 k.c.)

Dodano: 11-08-2016
Publikator: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII Amc 62/04
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 9 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Amc 62/04) orzekł, że jeżeli zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego, i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o uznanie za niedozwolone i zakazanie stosowania w umowach z konsumentami pozwanemu towarzystwu ubezpieczeń postanowienia wzorca umowy o treści:

"Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki (o godzinie 0:00 dnia następującego po tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy."

Przeczytaj cały artykuł
wstecz