KC W ORZECZNICTWIE – Odpowiedzialność ubezpieczyciela, a nieopłacenie składki (art. 814 k.c.)

Dodano: 11-08-2016
Publikator: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: XVII Amc 62/04
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 9 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Amc 62/04) orzekł, że jeżeli zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego, i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o uznanie za niedozwolone i zakazanie stosowania w umowach z konsumentami pozwanemu towarzystwu ubezpieczeń postanowienia wzorca umowy o treści:

"Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki (o godzinie 0:00 dnia następującego po tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy."

Powódka twierdziła, że treść powyższego postanowienia jest sprzeczna z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż przepis art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego, i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku odstąpienia od umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka. Ustawodawca dał zatem prawo ubezpieczycielowi do odstąpienia od umowy w powyższych przypadkach ze skutkiem natychmiastowym. Pozwany ubezpieczyciel może zatem o godzinie 0:00 dnia następnego po upływie terminu uiszczenia składki odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Powyższe postanowienie, powtarzając treść przytoczonego przepisu, stanowi dodatkowo, że pozwane towarzystwo ubezpieczeń bezwzględnie korzysta z tego uprawnienia w każdym przypadku, gdy prawo takie mu przysługuje i w tym celu składa warunkowe oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy.

W ocenie Sądu, nie było podstaw do uznania, że skorzystanie z przysługującego ubezpieczycielowi uprawnienia do odstąpienia od umowy w każdym przypadku jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Skoro ustawodawca dał takie uprawnienie jednej ze stron, to oznacza, że może ona z niego korzystać w sposób swobodny, w granicach zakreślonych art. 5 Kodeksu cywilnego.

Nie było również podstaw do uznania za sprzeczne z dobrymi obyczajami zawarcie w umowie warunkowego odstąpienia od umowy, ponieważ, zdaniem Sądu, konsument ma pełną świadomość skutków uchybienia terminowi zapłaty składki.

SOKiK uznał, iż zakwestionowane postanowienie nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie narusza interesów konsumenta, a zatem, że nie jest sprzeczny z art. 3851 Kodeksu cywilnego.

wstecz