KC W ORZECZNICTWIE – Nieważność umowy (art. 806 k.c.)

Dodano: 02-08-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 132/91
Kategorie :

Art. 806. § 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe.

§ 2. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 stycznia 1992 r. (sygn. akt III CZP 132/91) uznał, że odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje dopiero od dnia następnego po zgłoszeniu budynku do ubezpieczenia.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń (obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń – PZU) wystąpił mężczyzna, któremu w dniu 9 stycznia 1991 r. w wyniku pożaru zniszczeniu uległ budynek gospodarczy. Powód domagał się kwoty 52.628.315 zł z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz