KC W ORZECZNICTWIE – Legitymacja czynna ubezpieczonego (art. 808 k.c.)

Dodano: 04-08-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: I CSK 165/14
Kategorie :

Art. 808. § 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

§ 2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.

§ 3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł.

§ 4. Ubezpieczony może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.

§ 5. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 3851 –3853 stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków ubezpieczonego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 marca 2015 r. (sygn. akt I CSK 165/14) orzekł, że nawet w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy art. 808 § 2 i art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego nie sprzeciwiają się przeniesieniu ciężaru opłacania składek na ubezpieczonego, niebędącego stroną umowy ubezpieczenia. Okoliczność, że ubezpieczony opłacający składkę ubezpieczeniową nie uzyskuje przez to statusu ubezpieczającego nie pozbawia go uprawnienia do wytoczenia powództwa.

W rozpatrywanej sprawie powód wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Powód przynależał do grupowej umowy ubezpieczenia na życie zawartej między pozwanym a Bankiem, w którym powód wziął kredyt.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: składka
wstecz