KC W ORZECZNICTWIE – Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela (art. 827 k.c.)

Dodano: 31-08-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 1179/14
Kategorie :

Art. 827. § 1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

§ 2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej można ustalić inne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela niż określone w § 1.

§ 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w paragrafach poprzedzających stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. akt VI ACa 1179/14) orzekł, że brak przedłożenia przez powoda żądanej dokumentacji nie może być uznany za rażące niedbalstwo, a co za tym idzie, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od towarzystwa ubezpieczeń kwoty 304.603,99 zł tytułem odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru jego nieruchomości.

Powód, działając w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawarł z pozwanym umowę o ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład prowadzonego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczyciel objął ubezpieczeniem budynki, maszyny i urządzenia, wyposażenie, stacjonarny sprzęt elektroniczny znajdujący się w budynkach oraz środki obrotowe. Suma ubezpieczenia na budynki i budowle została określona jako 300.000 zł, na maszyny i urządzenia 50.000 zł, natomiast na środki obrotowe 1.000.000 zł. Umowa ta obejmowała swoim zakresem m.in. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz