KC W ORZECZNICTWIE - Doręczenie ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (art. 809 k.c.)

Dodano: 04-08-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 64/06

Art. 809.  § 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

§ 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w art. 811, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lipca 2006 r. (sygn. akt II CSK 64/06) orzekł, że źródłem powstania stosunku prawnego ubezpieczenia jest umowa zawarta między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczającym. Ponadto, treść umowy ubezpieczenia należy interpretować w oparciu o złożony wniosek stanowiący ofertę zawarcia umowy określonej treści i polisę.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, w którego siedzibie dokonano napadu i kradzieży towaru. Domagał się kwoty 149.551,49 zł.

Powód zawarł z pozwanym towarzystwem umowę ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Jako miejsce ubezpieczenia został wskazany "teren działalności", obejmujący 15 punktów sprzedaży wymienionych w załączniku do polisy. 

W siedzibie Powoda dokonano napadu z bronią, w wyniku którego zabrano towar na kwotę 149.551,49 zł. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że mienie znajdujące się w siedzibie spółki nie było objęte ubezpieczeniem.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz