KC W ORZECZNICTWIE – Brak jakichkolwiek oświadczeń o odbytych chorobach osoby ubezpieczonej (art. 834 k.c.)

Dodano: 09-09-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: I ACa 692/14

Art. 834. Jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 lutego 2015 r. (sygn. akt I ACa 692/14) orzekł, że nie ma zastosowania art. 834 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy zmarły nie złożył żadnego oświadczenia co do odbytych chorób.

W rozpoznawanej sprawie, powódka, działając w imieniu własnym i małoletniej córki, wniosła o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń kwoty 130 650 zł z ustawowymi odsetkami tytułem świadczenia ubezpieczeniowego związanego ze śmiercią męża powódki, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej wraz z powódką. Kobieta wskazała ponadto, że przed wystąpieniem do ubezpieczyciela o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, kredyt został w całości spłacony.

Towarzystwo odmówiło jednak wypłaty sumy ubezpieczenia, twierdząc, że zgon męża powódki był spowodowany chorobą istniejącą przed zawarciem umowy ubezpieczenia, tj. okolicznością, która wyłączała odpowiedzialność ubezpieczyciela, stosownie do zapisów OWU.

Odwołując się do art. 834 Kodeksu cywilnego, powódka twierdziła, że po upływie trzech lat od zawarcia umowy, ubezpieczyciel nie może powoływać się na zarzut podania nieprawdziwych informacji przy zawarciu umowy.

Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. Twierdziła, że okolicznością, która wyłączała odpowiedzialność ubezpieczyciela, był bezpośredni związek pomiędzy rozpoznaniem u zmarłego czerniaka lewego oka przed zawarciem umowy a jego zgonem w okresie spłacania kredytu zgodnie z OWU grupowego ubezpieczenia na życie, przy przystępowaniu do którego małżonek powódki nie składał żadnych oświadczeń dotyczących stanu swojego zdrowia. Nie mógł więc podać danych niezgodnych z rzeczywistością.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo na podstawie zebranych dowodów z dokumentów i opinii biegłej z zakresu onkologii. Sąd ustalił, iż mężczyzna, działając w imieniu własnym, podpisał deklarację przystąpienia do takiego ubezpieczenia w zakresie dotyczącym niezdolności do pracy i śmierci kredytobiorcy. W przypadku wystąpienia jednego z tych zdarzeń, ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić na rzecz banku jako uposażonego 100% podanej sumy. Zgodnie z OWU, zakład ubezpieczeń wolny był jednak od tego zobowiązania, jeżeli przyczyną śmierci ubezpieczonego była choroba istniejąca przed podpisaniem deklaracji albo powstała w pierwszych 28 dniach od przystąpienia przez kredytobiorcę do ubezpieczenia.

Na podstawie biegłej onkolog, Sąd Okręgowy ustalił ponadto, że przyczyną zgonu była całkowita niewydolność wątroby, spowodowana masywnymi przerzutami czerniaka, które wystąpiły po 9 latach od jego rozpoznania w gałce lewego oka ubezpieczonego.

Sąd Okręgowy wskazał, że odpowiedzialność strony pozwanej była wyłączona, jeżeli przyczyną zgonu ubezpieczonego była choroba rozpoznania przed podpisaniem deklaracji o przystąpieniu do ubezpieczenia na warunkach określonych w treści umowy oraz w OWU, które zostały przekazane mężowi powódki przed podpisaniem tej deklaracji. W jej treści zostało złożone oświadczenie o zapoznaniu się przez męża powódki z warunkami ubezpieczenia. Niezależnie od wielu lat remisji, dowód z opinii biegłej wykazał, że przyczyną śmierci ubezpieczonego była choroba rozpoznana przed podpisaniem deklaracji o przystąpienia do ubezpieczenia. Grupowy jego charakter powodował ponadto, jak uznał Sąd Okręgowy, że mąż powódki nie składał oświadczeń o stanie zdrowia. Nie mogła więc wystąpić sytuacja złożenia przez ubezpieczonego niezgodnego ze stanem rzeczywistym oświadczenia. Niezależenie więc od tego, że pomiędzy datą złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia a datą śmierci męża powódki upłynęło więcej niż trzy lata, w treści art. 834 Kodeksu cywilnego Sąd Okręgowy nie dopatrzył się podstaw do uwzględnienia powództwa. Uznał, że powołany przepis nie miał zastosowania do okoliczności sprawy.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła powódka. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że nie zasługiwała ona na uwzględnienie. Wskazał, iż ustalenia Sądu Okręgowego były prawidłowe.

Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy prawidłowo nie zastosował na korzyść powódki art. 834 Kodeksu cywilnego, ponieważ na tle okoliczności tej sprawy nie można było przyjąć, aby mąż powódki złożył niezgodne z rzeczywistością oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Nie składając żadnego oświadczenia co do odbytych chorób, nie mógł tym samym podać nieprawdy albo zataić rzeczywistego stanu swojego zdrowia. Zdaniem SA art. 834 Kodeksu cywilnego nie mógł więc świadczyć o zasadności powództwa.

Pliki do pobrania

wstecz