Gwarancja ubezpieczeniowa w razie niewypłacalności biura podróży

Dodano: 03-11-2016
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: II CSK 836/14
Kategorie :

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 października 2015 r. (sygn. akt II CSK 836/14) orzekł, że Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi województwa poniesionych przez niego kosztów zapewnienia klientom niewypłacalnego organizatora turystyki powrotu do kraju w razie niewypłacalności sumy gwarancyjnej.

W rozpoznawanej sprawie powód – Marszałek Województwa domagał się zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 273.727,17 zł. Powód pokrył tą kwotą koszty sprowadzenia z zagranicy grupy turystów upadłego biura podróży w zakresie, w którym koszty te przekraczały sumę gwarancji udzielonej mu przez ubezpieczyciela.

Powód podnosił, że zadanie to stanowi zadanie zlecone samorządu wojewódzkiego w zakresie administracji rządowej. A zatem, jak tłumaczył, był uprawniony uzyskać odpowiednie dofinansowanie ze strony Skarbu Państwa. Pozwany kwestionował żądanie powoda. Wskazał, że w piśmie z dnia 6 czerwca 2013 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało marszałków, że to oni są beneficjentami odpowiednich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz organizatorów imprez turystycznych i mają obowiązek sprowadzania klientów biur podróży do krajów w razie ich upadłości, a także odpowiadają za sposób wydatkowania środków finansowych z zaliczek wypłaconych przez gwaranta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz