Gdy nie przeprowadzono szczegółowej ankiety zdrowia, wyłączenia nie obowiązują

Dodano: 22-07-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Szczecinie Sygnatura: I ACa 20/16

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 21 marca 2016 r. (sygn. akt I ACa 20/16) orzekł, iż postanowienie umowne wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obowiązuje, gdy ubezpieczyciel nie przeprowadzi szczegółowej ankiety medycznej dotyczącej ubezpieczonego.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła kobiety, która na skutek śmieci męża wystąpiła z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń. Powódka domagała się kwoty 190.337 zł tytułem świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia kredytu.

Mężczyzna zawarł z bankiem umowę kredytu konsolidacyjnego na kwotę 136.863,24 zł, którego spłata była zabezpieczona m.in. w ten sposób, że bank jako pierwszy uposażony miał zostać wskazany z tytułu ubezpieczenia na życie kredytobiorców udzielonego przez pozwane towarzystwo ubezpieczeń do wysokości całkowitego zadłużenia z tytułu umowy kredytu.

Przedmiotem ubezpieczenia grupowego kredytobiorców wynikającego z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych zawartej między pozwanym ubezpieczycielem a bankiem było życie oraz zdrowie ubezpieczanych kredytobiorców. Zakres ubezpieczenia obejmował ryzyko śmierci z zastrzeżeniem okoliczności wyłączających i ograniczających odpowiedzialność, utratę przez ubezpieczonego, w sposób trwały i całkowity, zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie, będącej rezultatem wypadku lub choroby z zastrzeżeniem okoliczności wyłączających i ograniczających odpowiedzialność.

Strony umowy przyjęły, że ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli śmierć lub całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy była spowodowana lub zaszła w następstwie bezpośrednio lub pośrednio chorób lub innych problemów zdrowotnych, które były zdiagnozowane lub/i leczone przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Ustalono także, że wysokość świadczenia na wypadek zgonu ubezpieczonego będzie równa sumie rat kredytowych pozostałych do spłaty na dzień zgonu oraz odsetek należnych za okres pomiędzy ostatnią zapłaconą ratą kredytową a dniem zgonu (z wyłączeniem zadłużenia przeterminowanego).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz