Europejski Trybunał Praw Człowieka: nowe obowiązki pracodawców w zakresie monitoringu pracowników

Autor: Magdalena Sudoł

Dodano: 11-09-2017

W dniu 5 września 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że pracodawcy mają prawo monitorować prywatną korespondencję pracowników pod warunkiem, że w sposób dostatecznie szczegółowy poinformują pracowników o stosowaniu takiego nadzoru.

Sprawa, w której zapadł wyrok, dotyczyła Pana Barbulescu, obywatela Rumunii, który utworzył konto na Yahoo Messenger w celu komunikacji z klientami firmy, w której był zatrudniony. W lipcu 2013 r. jego szefowie przedstawili mu transkrypcję obejmującą jego rozmowy z ostatniego tygodnia, gdzie komunikował się ze swoim bratem oraz narzeczoną w sprawach prywatnych. W konsekwencji powyższego, został zwolniony z pracy.

Pan Barbulescu wniósł sprawę do sądu. Rumuńskie sądy orzekły, że firma, która go zwolniła, nie naruszyła prawa, bo wcześniej poinformowała wszystkich zatrudnionych o zasadach panujących w firmie, w tym o zakazie korzystania z komputera i Internetu w celach prywatnych.

W styczniu 2016 r. Trybunał orzekł, że pracodawcy mają prawo zapoznawać się z rozmowami prowadzonymi przez pracownika za pośrednictwem służbowego sprzętu w celu zapewnienia dyscypliny pracy. W komentowanym wyroku sąd wycofał się z tak jednoznacznego stwierdzenia, uznając, że prawo do prywatności Pana Barbulescu zostało naruszone. Trybunał wskazał, że pracownik nie był z wyprzedzeniem dostatecznie poinformowany o zakresie i sposobie prowadzenia przez pracodawcę monitoringu oraz nie był poinformowany o dostępnie pracodawcy do treści rozmów prowadzonych na służbowym komputerze.

Na kanwie wyroku Trybunał wskazał, iż Europejskie rządy powinny dążyć do ustanowienia prawa zapobiegającego nadużyciom w zakresie monitoringu pracowników. Sędziowie podkreślili ponadto, że firmy powinny stosować formy monitoringu, które nie naruszają prywatności pracowników.

Wyrok Trybunału ma znaczenie dla polskich pracodawców, ponieważ polski porządek prawny nie reguluje wprost zasad stosowania monitoringu pracowników, przez co polskie sądy w takich sprawach posiłkują się m.in. orzeczeniami Trybunału.

Powyższe orzeczenie oznacza w praktyce, że poinformowanie pracowników o możliwości stosowania monitoringu, po pierwsze może nie chronić dostatecznie pracodawcy przed zarzutami naruszenia tajemnicy korespondencji pracowników, po drugie zaś, naruszenie przez pracowników ogólnego zakazu prowadzenia prywatnej korespondencji na służbowym sprzęcie może okazać się niewystarczające do zastosowania środków dyscyplinujących wobec pracownika.

W świetle orzeczenia Trybunału, polityki firm w zakresie monitorowania pracowników muszą mieć charakter szczegółowy i wskazywać wyraźnie dlaczego, w jaki sposób i gdzie pracownicy będą poddawani monitoringowi. Pracodawcy powinni też poinformować pracowników, w jaki sposób zebrane informacje będą przez nich wykorzystywane.

Tagi: tsue
wstecz