Zbliżają się zmiany w opodatkowaniu VAT usług likwidacji szkód

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Data dodania: 24-03-2017

Od dnia 1 lipca 2017 r. usługi likwidacji szkód będą opodatkowane VAT. Z tym dniem wejdzie w życie zmiana ustawy o VAT polegająca na wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 tej ustawy. W konsekwencji, zostanie usunięte zwolnienie dla usług stanowiących element zwolnionej od VAT usługi finansowej lub ubezpieczeniowej. Takimi usługami są usługi likwidacji szkód, które stanowią odrębną całość oraz są właściwe i niezbędne do świadczenia usługi ubezpieczeniowej.

Uchwalenie tej zmiany zakończyło też wieloletni spór z organami podatkowymi o to, czy usługi likwidacji szkód są zwolnione od VAT. Organy podatkowe twierdziły, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów tego rodzaju usługi, co do zasady, podlegają opodatkowaniu 23% VAT. Podatnicy i sądy administracyjne stoją na stanowisku, że wszelkiego rodzaju usługi likwidacji szkód mogą korzystać ze zwolnienie od VAT. Sprawą zajął się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w sprawie C-40/15 Aspiro S.A., potwierdził, że w świetle przepisów Dyrektywy VAT usługi likwidacji szkód nie są objęte zwolnieniem od VAT (czytaj więcej: TSUE o VAT od likwidacji szkód). Zatem nie pozostały wątpliwości, że polski ustawodawca rozszerzył w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT zwolnienie przewidziane w art. 135 ust. 1 lit. a Dyrektywy VAT. Sądy administracyjne przyznawały, że skoro podatnik uznał, że korzystniejsze dla niego jest zastosowanie wadliwie sformułowanej w procesie transpozycji normy krajowej wynikającej z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, to brak jest podstaw do dokonywania wykładni prounijnej tej normy.

W końcu i Minister Finansów przyznał rację podatnikom, gdyż w uzasadnieniu do omawianej zmiany ustawy o VAT potwierdził, że zwolnienie od VAT dotyczy wszelkich usług likwidacji szkód, w szczególności usługi: call center obsługi likwidacji szkód, ustalanie przyczyn i okoliczności powstania szkód, szacowanie wysokości szkód (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej), przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynności natury technicznej.

W konsekwencji też zmiana ustawy o VAT nie pozostawia żadnych wątpliwości, że wszelkie usługi likwidacji szkód będą opodatkowane VAT od dnia 1 lipca 2017 r. Zatem firmy zajmujące się likwidacją szkód i ubezpieczyciele już powinni przygotowywać się do nadchodzących zmian. Należy przeanalizować obowiązujące umowy, czy pozwalają na doliczenie VAT do ustalonych cen, a następnie wynegocjować zmiany tych umów, jeżeli na to nie pozwalają. Po stronie ubezpieczycieli pozostaje jeszcze analiza struktur operacyjnych pod kątem zapewnienia większej efektywności związanej z opodatkowaniem VAT.

Komentarze (0)
lista opinii