Wynagradzanie za dystrybucję PPK, czy to legalne?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 11-02-2019

W ostatnim czasie media donosiły o możliwych nielegalnych praktykach dystrybutorów ubezpieczeń, które mogą być zagrożone dość poważnymi karami finansowymi. Podobno też KNF zapowiedział podjęcie zdecydowanych działań w stosunku do podmiotów naruszających zasady dystrybucji PPK. Dystrybucja PPK odbywać się będzie przede wszystkim za pośrednictwem portalu PPK. Na portalu będą m.in. gromadzone informacje o funkcjonowaniu PPK, prezentowane też będą oferty instytucji finansowych oferujących PPK. Czy jednak możliwe jest aktywne nakłanianie pracodawców lub pracowników do zainteresowania się ofertą konkretnej instytucji finansowej?

W nowej ustawie wprowadzono wprost zakaz dystrybucji wtórnej, czyli zakaz „wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, polegającą na nakłanianiu jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby rozwiązał umowę o zarządzanie PPK, której jest stroną i zawarł taką umowę z instytucją finansową, na rzecz której działa ten podmiot”.

Nie zakazano jednak dystrybucji pierwotnej – czyli oferowania umów o zarządzanie PPK podmiotom zatrudniającym, które do tej pory nie zawarły tego typu umów. 

Co więcej, ustawa, mówiąc o dystrybucji wtórnej, zakazuje wynagradzania podmiotów działających na rzecz instytucji finansowych. Nie zakazuje natomiast wynagradzania podmiotów działających na rzecz klienta. Czy zatem broker ubezpieczeniowy, jako podmiot reprezentujący klienta może uzyskiwać bez ograniczeń wynagrodzenie za pierwotne lub też wtórne oferowanie PPK?

Komentarze (0)
lista opinii