Wskaźnik kosztów dystrybucji – czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 03-01-2018

W związku z tym, że w dyrektywie IDD nie zdefiniowano pojęcia wskaźnika kosztów dystrybucji, polski ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 21 UDU wprowadził własną definicję. Zgodnie z nią wskaźnik kosztów dystrybucji to wyrażony procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku iloraz przyjętych przy tworzeniu produktu kosztów akwizycji, o których mowa w przepisach o rachunkowości zakładów ubezpieczeń, dla danej umowy ubezpieczenia oraz sumy należnych składek ubezpieczeniowych z tytułu danej umowy ubezpieczenia w rekomendowanym minimalnym okresie trwania umowy.

Koszty akwizycji to zarówno koszty bezpośrednie (np. prowizje pośredników ubezpieczeniowych, wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników zajmujących się akwizycją, koszty badań lekarskich, koszty wystawienia polis,  koszty włączenia umowy ubezpieczenia do portfela ubezpieczeń), jak i pośrednie (np.  koszty reklamy i promocji produktów ubezpieczeniowych, koszty ogólne związane z badaniem wniosków i wystawianiem polis).

O wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia należy poinformować klienta, ale tylko w przypadku, umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tzw. ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne). Obowiązek te został nałożony na agenta ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego i zakład ubezpieczeń, ponieważ tylko ci dystrybutorzy, zgodnie z art. 4 ust. 7 UDU mogą wykonywać dystrybucję ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Nałożenie na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązku informowania klientów o wskaźniku kosztów dystrybucji ma na celu zwiększenie przejrzystości sprzedaży oraz zapobieganie przypadkom niewłaściwej sprzedaży (tzw. misselingu). Zgodnie z dyrektywą IDD informacje o wszystkich kosztach i opłatach, które nie wynikają z zaistnienia podstawowego ryzyka rynkowego powinny być zestawiane zbiorczo, tak aby umożliwić klientowi zrozumienie całkowitego kosztu, a także wpływu kosztów na zwrot inwestycji. Dystrybutor ubezpieczeń na żądanie klienta powinien mu przedstawić szczegółowe zestawienie takich kosztów i opłat (art. 29 ust. 1 IDD).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 UDU, informacje dotyczące wskaźnika kosztów dystrybucji powinny zostać klientowi przekazane w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku, jeżeli klient tego zażąda. Ważne jest, aby klient otrzymał te informacje przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a nie np. wraz z OWU.

Informacje dotyczące wskaźnika kosztów dystrybucji muszą być przekazywane w zrozumiałej formie, powinny być jasne, rzetelne, nie wprowadzające w błąd. Klient po zapoznaniu się z taką informacją musi być w stanie zrozumieć jej sens oraz w konsekwencji podjąć świadomą decyzję dotyczącą zawarcia umowy ubezpieczenia. Wymogi w zakresie informowania o wskaźniku kosztów dystrybucji, podobnie jak wszystkie pozostałe i dość liczne obowiązki informacyjne dystrybutorów, mają zapewnić przejrzystość oferowanych produktów oraz zwiększyć w efektywny sposób poziom ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi.  

Komentarze (0)
lista opinii