Wpływ Rozporządzenia PRIIPs na zmiany w sektorze usług finansowych

Specjalista: Marta Ryskalczyk

Stanowisko: aplikant adwokacki w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 06-03-2017

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID), dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs).

Rozporządzenie to ustanawia jednolite przepisy odnośnie formatu i treści dokumentu zawierającego kluczowe informacje, który ma być sporządzany przez twórców PRIIP, oraz regulacje dotyczące przekazywania takich dokumentów inwestorom indywidualnym. Celem tych regulacji jest umożliwienie indywidualnym inwestorom zrozumienia i porównania kluczowych cech PRIIP oraz kluczowych ryzyk z nimi związanych.

Rozporządzenia unijne są aktami prawnymi o zasięgu ogólnym, wiążącymi w całości i bezpośrednio stosowanymi we wszystkich państwach członkowskich, a więc w odróżnieniu od dyrektyw nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego. Jednakże państwa członkowskie wraz z wejściem w życie rozporządzenia PRIIPs muszą zapewnić zgodność krajowego porządku prawnego z przewidzianymi w rozporządzeniu regulacjami.

W tym celu trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nowelizującym ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Projekt ustawy wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia, a także nakładanie kar administracyjnych za ich nieprzestrzeganie. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z rozporządzenia Komisja zgodnie z omawianym projektem może, przed wydaniem decyzji, wydać zalecenia w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie naruszenia. W drodze decyzji Komisja może zarówno zakazać wprowadzania na rynek detalicznego produktu zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego jak i nakazać zawieszenie wprowadzania takiego produktu na rynek.

W decyzji Komisja może wskazać osobę odpowiedzialną za naruszenie oraz charakter tego naruszenia. W przypadku, gdy dokument zawierający kluczowe informacje nie spełnia wymogów dotyczących jego formy i treści przewidzianych w rozporządzeniu, Komisja w drodze decyzji może zakazać przekazywania tego dokumentu oraz nakazać publikację nowej jego wersji. Komisja zgodnie z opracowywanym projektem jest również uprawniona do nakładania kar pieniężnych. Limity kar pieniężnych przewidziane w projekcie różnią się w zależności od rodzaju podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie przepisów rozporządzenia (osoby prawne i osoby fizyczne).

W dniu 15 marca 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zestawienie uwag zgłoszonych do omawianego projektu w ramach konsultacji publicznych. Wśród nich znalazło się m.in. stanowisko Konfederacji Lewiatan zgodnie z którym w projekcie należałoby dodać przepisy precyzyjnie określające kryteria, którymi powinna się kierować Komisja przy nakładaniu omawianych zakazów i nakazów. Konfederacja Lewiatan zakwestionowała również zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjnej w związku z naruszeniem postanowień rozporządzenia. Rozporządzenie stanowi bowiem, że państwa członkowskie mogą zadecydować o niewprowadzaniu przepisów dotyczących sankcji administracyjnych za naruszenia podlegające sankcjom karnym na mocy ich prawa krajowego. Komisja Nadzoru Finansowego podniosła zaś, że skoro kary pieniężne mogą być nakładane nie tylko na twórców PRIIP, ale też na podmioty uczestniczące w procesie sprzedaży, a więc w szczególności na agentów ubezpieczeniowych należałoby przewidzieć w projekcie możliwość nakładania sankcji na jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioskodawca nie odniósł się jeszcze do przedstawionych uwag. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Komentarze (0)
lista opinii