Wnioski o rejestrację agentów tymczasowo na podstawie kopii wymaganych dokumentów

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 05-05-2020

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, oraz informuje o tym zakład ubezpieczeń. Sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów albo o zmianę wpisu w tym rejestrze oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (dalej: „Rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru”).

W dniu 30 kwietnia 2020 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający Rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru. Zaproponowane w nim zmiany dopuszczają możliwość składania wniosków o wpis lub o zmianę wpisu na podstawie kopii dokumentów określonych w § 5, § 6 oraz § 7 Rozporządzenia w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń byłyby obowiązane do uzupełnienia dokumentów w podstawowej formie (oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w terminie 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego.

Jak wskazuje w uzasadnieniu projektodawca, zaproponowane zmiany mają na celu zapewnienie ciągłości procesów rejestracyjnych w obszarze agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, jak i czasowe odformalizowanie, dopuszczalnych Rozporządzeniem w sprawie wniosków o wpis do rejestru, zasad gromadzenia dokumentacji przez zakłady ubezpieczeń, poprzez dopuszczenie możliwości składania wniosków po przekazaniu jedynie kopii wymaganych dokumentów. W obecnych okolicznościach, wywołanych epidemią COVID-19, nie ma bowiem możliwości zgromadzenia przez zakład ubezpieczeń oryginałów dokumentów oraz wykonania poświadczonej ich kopii. Jak wskazuje resort finansów, zmiany są odpowiedzią na oczekiwania rynku ubezpieczeń, aby w obecnej sytuacji uelastycznić istniejące rozwiązania.

Proponuje się, by rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, w maksymalny sposób skracając vacatio legis.

Komentarze (0)
lista opinii