Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 28-08-2020

W dniu 11 sierpnia 2020 r. w życie weszła ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (dalej „Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy”). Po ustawach, które złożyły się na Tarczę Antykryzysową, Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy to kolejny element wsparcia, który ma stanowić odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię koronawirusa.

Adresatem rozwiązań przewidzianych w Ustawie dot. Polityki Nowej Szansy są przedsiębiorcy będący w trakcie postępowania upadłościowego lub którzy stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przewidziana w Ustawie dot. Polityki Nowej Szansy może być przeznaczona wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie adresowane jest do wszystkich podmiotów z sektora małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z Ustawą dot. Polityki Nowej Szansy, Agencja Rozwoju Przemysłu, jako operator pomocy, zaoferuje przedsiębiorcom m.in. krótkookresowe pożyczki w formie pomocy na ratowanie, które służyć mają zapewnieniu przedsiębiorcom płynności na czas opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia likwidacji. Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy, natomiast wysokość pożyczki uzależniona będzie każdorazowo od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okażą się niewystarczające, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty otrzymanej pożyczki do 18 miesięcy. Jeżeli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, będzie on zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu wartości pożyczki.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne na okres do 18 miesięcy, podobnie jak przy pomocy na ratowanie, przyznawane jest w wysokości każdorazowo uzależnionej od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie to będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie, lub też samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, jednak potrzebują wsparcia finansowego po to, aby proces ten przebiegł skutecznie.

Ostatnia forma wsparcia, tj. pomoc na restrukturyzację, może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie mu długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Wsparcie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby kosztów restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, a jego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Ponadto, Polityka Nowej Szansy (tj. program rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020) który realizowany jest latach 2014-2020), której częścią jest Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy, oferuje przedsiębiorcom w kryzysie dodatkowe formy wsparcia. Należą do nich m.in.: prewencja niewypłacalności, polegająca na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie, stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej, stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na efektywną restrukturyzację, czy też wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla przedsiębiorców planujących ponowne podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o nabyte doświadczenia.

Co istotne, środki pochodzące z Ustawy dot. Polityki Nowej Szansy można jednocześnie łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

Komentarze (0)
lista opinii