Ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu wydatków na pojazd zastępczy od ubezpieczyciela sprawcy szkody

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 07-12-2016

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt III CZP 74/16) uznał, że ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego na podstawie umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje, na podstawie art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego, roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne zadane SN przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpoznawał sprawę sporu pomiędzy dwoma ubezpieczycielami. Powodowa spółka zapewniła bezpieczne holowanie uszkodzonego w wypadku pojazdu, a także pokryła

z własnych środków koszty pojazdu zastępczego, użytkowanego przez poszkodowanego

w czasie naprawy pojazdu. Poszkodowanego łączyła bowiem z powodowym ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia AC i assistance, która zapewniała mu taką usługę. W związku z tym ubezpieczyciel zwrócił się o zwrot pokrytych kosztów do towarzystwa ubezpieczeń, które odpowiadało za skutki wypadku z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy. Pozwany ubezpieczyciel odmówił jednak zapłaty.

Rozpoznający sprawę w I instancji jeden z Sądów Rejonowych w Warszawie zasądził od strony pozwanej żądaną kwotę tytułem zwrotu wydatków na pojazd zastępczy, powołując się na przepis art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeśli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Pozwane towarzystwo zaskarżyło to orzeczenie, uznając, że powodowi nie należy się zwrot kosztów, gdyż nie poniósł żadnej szkody majątkowej. Jednakże rozpoznający apelację pozwanego Sąd II instancji powziął wątpliwość i zwrócił się do SN z pytaniem: czy ubezpieczycielowi, który we własnym zakresie pokrył koszty najmu pojazdu w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody?

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance przysługuje roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody. Jak wskazał SN, kluczowym zagadnieniem w tej sprawie była odpowiedź na pytanie, czy koszt poniesiony w związku

z udostępnieniem pojazdu zastępczego stanowi część szkody komunikacyjnej. Jeśli tak, to należy wziąć pod uwagę, sposób jej naprawienia. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały podkreślił, że zwrot tego typu kosztów jest uznawany, zarówno przez orzecznictwo, jak

i literaturę za część szkody komunikacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że gdyby poszkodowany w wypadku komunikacyjnym sam wynajął samochód zastępczy, to mógłby domagać się od sprawcy szkody, a w konsekwencji od jego ubezpieczyciela pokrycia tych kosztów na podstawie umowy ubezpieczenia OC. Skoro tak, to nie ma przeszkód, żeby taka osoba zawarła umowę ubezpieczenia assistance, aby bezpośrednio nie narażać się na takie wydatki. W konkluzji SN wskazał, że nie można pomijać innych sposobów naprawienia szkody niż pieniężne, gdyż odszkodowanie może być zrealizowane także w naturze. Natomiast brak szkody po stronie ubezpieczonego nie jest dobrym argumentem przeciwko zastosowaniu ww. przepisu.

Komentarze (0)
lista opinii