Termin na zgłoszenie danych do CRBR coraz bliżej

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 19-05-2020

Pierwotnie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakazywały zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Termin ten obowiązywał wobec spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR. Przepisy pakietu tzw. Tarczy Antykryzysowej spowodowały odroczenie tego terminu do dnia 13 lipca 2020 r.

Spółki zarejestrowane po 13 października 2019 r., na zgłoszenie danych do CRBR, mają niezmiennie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS bądź zmiany danych.

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek, tj. osobie lub osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem, osobą albo osobami, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest realizowana transakcja okazjonalna. CRBR jest jawny, dostępny publicznie i nieodpłatnie, a informacje w nim zawarte udostępniane są na wniosek składany w formie elektronicznej.

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych i aktualizacji ich danych ciąży na:

  • spółkach jawnych,
  • spółkach komandytowych,
  • spółkach komandytowo-akcyjnych,
  • spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostych spółkach akcyjnych (od dnia 1 marca 2021 r.),
  • spółkach akcyjnych (z wyłączeniem spółek publicznych).

Podmioty te są zobowiązane zgłosić do CRBR swoje dane identyfikacyjne (tj. nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, nr KRS i NIP) oraz dane beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do ich reprezentowania (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Sposób i tryb składania zgłoszenia do Rejestru określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Zgodnie z nim, dokonywanie zgłoszeń do Rejestru następuje za pośrednictwem strony internetowej, której URL jest zamieszczony
w BIP na stronie Ministerstwa Finansów.

Za zgłoszenie danych po terminie lub przekazanie nieprawdziwych danych przewidziana jest odpowiedzialność odszkodowawcza, a w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych odpowiedzialność karna. Za niezgłoszenie w terminie danych do CRBR na podmiot może zostać nałożona kara nawet do 1 mln zł.

Komentarze (0)
lista opinii