Skutki niezrealizowania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych przez dystrybutorów

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 03-12-2020

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: ustawa) przewiduje obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych przez osoby wykonujące czynności agencyjne, osoby wykonujące czynności brokerskie, osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładów ubezpieczeń, czy też członków zarządu dystrybutorów ubezpieczeń.

Obowiązek ten, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy, powstaje z pierwszym dniem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba wykonująca czynności agencyjne, osoba wykonująca czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub osoba wykonująca czynności brokerskie w zakresie reasekuracji została wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, a w przypadku osoby wykonującej czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń lub osoby wykonującej czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji – z pierwszym dniem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba ta faktycznie rozpoczęła wykonywanie tych czynności. Pierwsze szkolenie zawodowe należy ukończyć natomiast nie później, niż w terminie 18 miesięcy od dnia wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych osoby wykonującej czynności agencyjne, osoby wykonującej czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, lub osoby wykonującej czynności brokerskie w zakresie reasekuracji lub dnia rozpoczęcia wykonywania czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji przez osoby wykonujące takie czynności.

Warto przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w komunikacie z dnia 23 czerwca 2020 r. dotyczącym skutków niezrealizowania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych, wskazany przez ustawodawcę termin, w jakim powinno nastąpić wykonanie obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego przez osoby obowiązane oznacza, że nie można uzupełnić z mocą wsteczną szkolenia zawodowego za rok poprzedni. W szczególności „uzupełnienie” szkolenia zawodowego nie może nastąpić poprzez ukończenie szkolenia w zwiększonej liczbie godzin w kolejnym roku kalendarzowym. Jak podkreśla KNF, obowiązek szkoleniowy należy bowiem powiązać z obowiązkami wynikającymi z art. 7 ust. 1 ustawy, a jego coroczne dopełnienie przez osoby obowiązane umożliwia nabycie, utrwalanie i aktualizację wiedzy niezbędnej do właściwego wykonywania czynności przez ww. osoby.

W ramach sprawowanego nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń, organ nadzoru monitoruje sposób wykonywania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych, a w przypadku stwierdzenia naruszeń w przedmiotowym zakresie korzysta z przysługujących mu środków nadzorczych. Zastosowanie znajdzie tu art. 84 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym organ nadzoru może wydać wobec dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji decyzję nakazującą powstrzymanie się od ponownego naruszania prawa, albo cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej podmiotowi wykonującemu tę działalność, dokonującemu naruszenia przepisów prawa lub wykreślić z rejestru agentów agenta ubezpieczeniowego dokonującego naruszenia przepisów prawa. W przypadku natomiast braku skutecznego nadzoru dystrybutora ubezpieczeń nad realizacją obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego przez osoby wskazane w ustawie, skutkującego wykonywaniem czynności przez dystrybutora osobami, które nie dopełniły obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego, zastosowanie może znaleźć art. 84 ust. 1 ustawy, który określa możliwe sankcje administracyjne z tytułu naruszenia m.in. art. 7 ust. 1 ustawy, który statuuje zasadę uczciwego, rzetelnego, profesjonalnego i zgodnego z najlepiej pojętym interesem klientów postępowania dystrybutorów. Ponadto, informacja o ostatecznej decyzji musi zostać podana niezwłocznie przez organ nadzoru do publicznej wiadomości, ze wskazaniem danych dotyczących ukaranego podmiotu, rodzaju nieprawidłowości, a także rodzaju zastosowanego środka, co może stanowić dotkliwą sankcję reputacyjną dla dystrybutora będącego jej adresatem.

Ze względu na zbliżający się koniec roku oraz brak możliwości uzupełnienia brakujących godzin w kolejnym roku szkoleniowym, dystrybutorzy ubezpieczeń powinni dokładnie zweryfikować, czy każda z osób obowiązanych odbyła w roku 2020 szkolenia zawodowe w zakresie i w wymiarze wymaganym ustawą.

Jeżeli potrzebują Państwo wparcia w procesie realizacji obowiązku szkoleniowego w powyższym zakresie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Eksperci przygotowują programy szkoleniowe dostosowane do profilu i obszaru działalności danego dystrybutora, realizowane zarówno stacjonarnie, jak i w trybie online. Ponadto, w ofercie znajdują się też gotowe szkolenia zgodne z wymogami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: 

Komentarze (0)
lista opinii