Projekt ustawy o wsparciu dla ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 29-06-2020

Projekt ustawy określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych, w zakresie ubezpieczeń kredytów kupieckich powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z ewentualną możliwością przedłużenia tego terminu. Projekt ustawy ma na celu minimalizację skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez możliwość przyjęcia rządowego programu wsparcia dla rynku ubezpieczeń.

Proponowane rozwiązanie polega na umożliwieniu zakładom ubezpieczeń uprawnionym do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach grupy 14 Działu II, o której mowa w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zakłady ubezpieczające ryzyko kredytu) do scedowania (zreasekurowania) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie odpowiedniej części składki ubezpieczeniowej.

W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Skarb Państwa będzie miał natomiast możliwość, poprzez odpowiednie postanowienia umów reasekuracyjnych, wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu zreasekurowanie portfela może zostać uzależnione od utrzymania przyznawanych limitów kredytowych polskim przedsiębiorcom na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19.

Według projektu, Skarb Państwa pokryje 80 proc. szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. ww. należności handlowych w zamian za 80 proc. składki brutto. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75 proc. składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100 proc. kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375 proc. składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

Proponowane rozwiązania mają służyć ograniczeniu ryzyka odmowy funkcjonującym w Polsce firmom ubezpieczania należności z transakcji handlowych, co przełożyłoby się na pogorszenie ich sytuacji finansowej.

Wsparcia określone w projekcie ustawy skierowane są do czterech rodzajów podmiotów. Pierwszą grupą są przedsiębiorcy, w tym osoby wykonujące działalność zawodową, prowadzący w Polsce sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności (ok. 8 tys. firm). Druga to polscy i zagraniczni kontrahenci dokonujący zakupu towarów i usług z odroczonym terminem płatności od przedsiębiorców z grupy pierwszej (ok. 200 tys. firm). Trzecia to zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności (8 firm), a czwarta - firmy faktoringowe/banki oferujące faktoring pełny (ok. 20 podmiotów).

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 17 czerwca 2020 r. i znajduje się obecnie na etapie I czytania w Komisjach (projekt ustawy skierowano do Komisji Finansów Publicznych).

Komentarze (0)
lista opinii