PPK – ile właściwie mogę mieć tych planów?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 12-12-2018

Pracownicze plany kapitałowe, mimo, że dobrowolne dla pracownika, to jednocześnie są obowiązkowe dla pracodawcy. Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawcy zatrudniający określoną liczbę pracowników będą zobowiązani sukcesywnie do wdrażania pracowniczych planów kapitałowych.

Ustawę stosuje się odpowiednio do:

  1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,
  2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,
  4. pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zmiany pracodawcy to nic nowego w naszej rzeczywistości, a biorąc pod uwagę utrzymujące się niewielkie bezrobocie, szansa, że ta sytuacja ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości nie jest duża. Pytanie zatem, co w sytuacji, gdy zmieniając pracodawcę jednocześnie będę zmieniać pracowniczy plan kapitałowy?

Pracownik, w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, składa swojemu pracodawcy oświadczenie o wcześniej zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy. Po otrzymaniu takiego oświadczenia nowy pracodawca, niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz nowego pracownika, informuje tego pracownika o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, w ramach wcześniejszych PPK. W terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji pracownik informuje na piśmie pracodawcę o braku zgody na wypłatę transferową z innych PPK.

Jeżeli pracownik nie przekaże pracodawcy wskazanej wyżej informacji w podanym terminie wówczas pracodawca składa w imieniu takiego pracownika, i za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten nowy pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na innych rachunkach PPK tego pracownika.

Z kolei w przypadku braku zgody pracownika na złożenie wniosku o wypłatę transferową, środki dotychczas zgromadzone na rachunkach innych PPK prowadzonych dla takiego pracownika, pozostają na tych rachunkach do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Czy zatem zmiana pracodawcy oznacza zmianę PPK? Tak, ale zawsze jedynie w zakresie nowych wpłat, bo po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz nowego pracownika, taki pracownik staje się uczestnikiem PPK w ramach planu prowadzonego przez nowego pracodawcę. Z kolei środki zgromadzone w ramach wcześniejszych PPK mogą być przekazane na rachunek PPK w ramach planu prowadzonego u nowego pracodawcy w formie wypłaty transferowej, o ile pracownik aktywnie nie sprzeciwi się takiej wypłacie w sposób opisany powyżej. 

Komentarze (0)
lista opinii