Pośrednicy ubezpieczeniowi będą obowiązani rozpatrywać reklamacje

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 19-01-2017

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który został opublikowany w grudniu 2016 r., poza wprowadzeniem do obrotu prawnego nowego aktu legislacyjnego zastępującego obecną ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, przewiduje również wprowadzenie zmian w trzech obowiązujących ustawach, tj. w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (ustawa o reklamacjach). Dziś chcielibyśmy przybliżyć Państwu nowelizację ostatniej z tych trzech ustaw.

Projektowana zmiana ustawy o reklamacjach wynika z konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów art. 14 Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, aby ustanowiono procedury umożliwiające klientom i innym zainteresowanym stronom, w szczególności organizacjom konsumenckim, składanie skarg dotyczących dystrybutorów ubezpieczeń i reasekuracji, a skarżący otrzymywali odpowiedź we wszystkich przypadkach. Z kolei w przepisie art. 15 IDD wymaga, by państwa członkowskie zapewniły ustanowienie odpowiednich i skutecznych, bezstronnych i niezależnych pozasądowych procedur reklamacyjnych i odszkodowawczych, w celu rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a dystrybutorami ubezpieczeń dotyczących praw wynikających z IDD. Przy czym w obu przypadkach możliwe jest wykorzystanie już istniejących krajowych instytucji.

Wobec powyższego, jako, że od października 2015 r. obowiązuje w Polsce ustawa o reklamacjach, która określa zasady rozpatrywania przez podmioty rynku finansowego reklamacji składanych przez klientów, polski projektodawca uznał za zasadne wykorzystanie istniejącej ustawy i objęcie jej zakresem dystrybutorów ubezpieczeń w rozumieniu nowych przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Tym samym, projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nowelizuje ustawę o reklamacjach poprzez rozszerzenie zakresu podmiotów rynku finansowego na pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (w zakresie prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń). Obecnie za podmioty rynku finansowego w zakresie ubezpieczeń ustawa o reklamacjach uznaje jedynie zakłady ubezpieczeń. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia możliwość składania przez klientów reklamacji na usługi świadczone przez innych dystrybutorów ubezpieczeń, a także składania wniosków o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Proponowane rozwiązanie zapewnia także możliwość rozwiązywania przed Rzecznikiem Finansowym sporów w drodze pozasądowego postępowania, którego tryb określa w ustawa o reklamacjach.

Na tle projektowanej nowelizacji ustawy o reklamacjach powstaje jednak wątpliwość co do zakresu odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego i zakładu ubezpieczeń, w przypadku jednoczesnego złożenia przez klienta reklamacji dotyczącej świadczonych usług zarówno do agenta, jak też do zakładu ubezpieczeń. Zgodnie z przepisem art. 30 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, o ile zostały złożone na piśmie lub na innym trwałym nośniku; przy czym zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć tego upoważnienia dla agenta. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń będzie odpowiedzialny za odpowiednie rozpatrzenie reklamacji zarówno takiej, którą klient złoży u niego bezpośrednio, jak też takiej, która zostanie złożona u agenta ubezpieczeniowego. Taka sytuacja może rodzić problemy praktyczne, w szczególności, gdy oba podmioty rozpatrzą reklamację w sposób odmienny. Wątpliwości mogą pojawić się także w zakresie przedmiotu reklamacji, gdy będzie ona dotyczyła usług świadczonych przez agenta, w szczególności multiagenta. Czy w takim wypadku podmiotem odpowiedzialnym na gruncie ustawy o reklamacjach będzie jedynie zakład ubezpieczeń, czy także agent ubezpieczeniowy, który został wskazany w nowelizacji jako odrębny podmiot rynku finansowego, podlegający jej przepisom? Zgodnie z duchem IDD także działalność dystrybutorów powinna być w całości poddana trybom reklamacyjnym, jednakże na gruncie polskich unormowań rynkowych tj. podziału pośredników ubezpieczeniowych na agentów i brokerów z pozoru prosta nowelizacja może stwarzać problemy.

Komentarze (0)
lista opinii