Osoba zatrudniona, czyli dla kogo PPK?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 09-12-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracodawców - jeżeli nie podlegają ustawowemu wyłączeniu, muszą zapewnić PPK swoim pracownikom - i dobrowolne dla pracowników. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Warto też pamiętać, że PPK skierowane są jedynie do osób zatrudnionych. To oznacza, że właściwa identyfikacja takich osób jest podstawą do określenia, kiedy pracodawca powinien utworzyć PPK w swojej organizacji i kogo uwzględnić, tworząc listę pracowników objętych umową o prowadzenie PPK.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, pojęcie „osoby zatrudnione”, oznacza:

  1. pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (młodocianym w tym rozumieniu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat),
  2. osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
  3. członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
  4. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
  5. członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
  6. osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak widać lista osób, które kwalifikują się do uczestnictwa w PPK jest dość szeroka i warto zadbać o to, aby każdą z tych osób właściwie zidentyfikować. Ciekawym przypadkiem na tej liście są osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej. Rodzi to pytanie, czy osoby fizyczne będące agentami ubezpieczeniowymi również powinny zostać objęte PPK w zakładzie ubezpieczeń, z którym mają zawarte umowy agencyjne. Więcej na ten temat w kolejnym opracowaniu. 

Komentarze (0)
lista opinii