Nowy wzór świadectwa pracy

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Data dodania: 09-07-2019

Dnia 29 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadziło nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy. Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie mają na celu dostosowanie treści wzoru świadectwa pracy do zakresu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika na podstawie Kodeksu pracy.

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 221 § 1 kp, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo zgodnie z art. 221 § 3 kp, pracodawca zażąda od pracownika podania danych osobowych obejmujących miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę do rąk własnych.

Wzór nowego świadectwa pracy nie zawiera danych niewskazanych obecnie w Kodeksie pracy. W praktyce oznacza to, że we wzorze nie znajdziemy już imion rodziców pracownika.

W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od dnia 4 maja 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. 28 czerwca 2019 r. rozporządzenie przewiduje możliwość złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy z pominięciem imion rodziców pracownika. Taki wniosek pracownik lub osoby enumeratywnie wymienione w rozporządzeniu powinny złożyć pracodawcy pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Nowe świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, a najpóźniej w dniu jego wydania usuwa się również z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.

Warto pamiętać, że pomimo braku wskazania np. imion rodziców, w katalogu danych wskazanych w Kodeksie pracy, pracodawca w uzasadnionych przypadkach w dalszym ciągu ma możliwość przetwarzania takich danych w ramach podstaw przetwarzania danych określonych w RODO.

Komentarze (0)
lista opinii