KNF o skutkach niezrealizowania obowiązku szkoleniowego przez dystrybutorów ubezpieczeń

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 24-06-2020

W dniu 23 czerwca 2020 r. opublikowany został Komunikat UKNF dotyczący skutków niezrealizowania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych (dalej: „Komunikat”), o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: „u.d.u.”).

W treści Komunikatu UKNF wyjaśnił, iż w ramach sprawowanego nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń monitoruje on sposób wykonywania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych wskazany w art. 12 u.d.u., a w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa, skorzysta z przysługujących mu środków nadzorczych.

UKNF wskazał, iż obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 i 10 u.d.u. należy powiązać z obowiązkami wynikającymi z art. 7 ust. 1 u.d.u., zgodnie z którym dystrybutor ubezpieczeń, wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Natomiast coroczne dopełnienie obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego umożliwia nabycie, utrwalanie i aktualizację wiedzy niezbędnej do właściwego wykonywania czynności przez dystrybutorów ubezpieczeń, tym samym spełniając wymogi określone w art. 7 ust. 1 u.d.u. W ocenie organu nadzoru, przejawem profesjonalizmu dystrybutora ubezpieczeń jest nie tylko osobiste dopełnienie tego obowiązku (jeżeli obowiązek dotyczy danego dystrybutora), lecz również korzystanie przy wykonywaniu działalności dystrybucyjnej z usług osób, które spełniły ten obowiązek. Natomiast w razie stwierdzenia przez dystrybutora ubezpieczeń, iż wykonuje czynności przy pomocy osób fizycznych, które nie zrealizowały obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego w 2019 r., powinien on zadbać, aby takie osoby nie wykonywały czynności dystrybucyjnych, do czasu zrealizowania tego obowiązku za rok 2020.

UKNF zwrócił również uwagę na fakt, iż wprost określony przez ustawodawcę termin, w jakim powinno nastąpić wykonanie obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 10 u.d.u. oznacza, że nie można uzupełnić z mocą wsteczną szkolenia zawodowego za rok poprzedni. W szczególności „uzupełnienie” szkolenia zawodowego nie może nastąpić poprzez ukończenie szkolenia w zwiększonej liczbie godzin, w kolejnym roku kalendarzowym, zatem dopełnienie obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego za 2020 r. nie zwalnia z odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania tego obowiązku za 2019 r.

Od braku możliwości uzupełnienia z mocą wsteczną szkolenia zawodowego organ nadzoru odróżnia natomiast możliwość korekty błędów formalnych dotyczących otrzymanych już dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia zawodowego. Przez błędy formalne należy rozumieć niedochowanie wymagań wskazanych w treści art. 12 ust. 8 i 9 u.d.u., tj. wymagań co do treści dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia.

W ocenie UKNF, zakład ubezpieczeń powinien posiadać ponadto informacje na temat spełnienia obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego w szczególności przez osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego. W tym zakresie niezbędne jest aktywne współdziałanie dystrybutora, przejawiające się w dostarczaniu zakładowi ubezpieczeń niezbędnych informacji w przedmiotowym zakresie. Ponadto, zarząd zakładu ubezpieczeń (i odpowiednio zarząd zakładu reasekuracji) powinien zatwierdzić i zapewnić wprowadzenie w życie, sporządzonych w formie pisemnej, zasad dotyczących spełnienia obowiązków szkoleniowych przez osoby wykonujące czynności dystrybucyjne, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: „u.d.u.i.r.”),. Zasady te powinny określać stanowisko odpowiedzialne za ich wprowadzenie w życie i powinny co najmniej raz w roku podlegać przeglądowi, i być dostosowywane do istotnych zmian w systemie zarządzania lub obszarze, którego dotyczą.

UKNF jest zdania, że wdrożenie i stosowanie regulacji wewnętrznych, w zakresie spełniania obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego również przez dystrybutorów innych niż zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, może stanowić wsparcie systemowe przy realizacji tego obowiązku spoczywającego na pozostałych dystrybutorach oraz realizacji obowiązków wynikających z art. 7 u.d.u., w zakresie korzystania przy wykonywaniu działalności dystrybucyjnej z usług osób, które zrealizowały obowiązek ukończenia szkolenia zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.d.u.

W przypadku braku realizacji obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego, określonego w art. 12 ust. 1 u.d.u., zastosowanie znajdzie art. 84 ust. 2 u.d.u. określający możliwe sankcje dla dystrybutorów. Natomiast w przypadku braku skutecznego nadzoru dystrybutora ubezpieczeń nad realizacją obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego przez osoby fizyczne wykonujące czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, skutkującego posługiwaniem się przez dystrybutora ubezpieczeń osobami, które nie dopełniły obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego, zastosowanie może znaleźć art. 84 ust. 1 u.d.u., który określa możliwe sankcje administracyjne z tytułu naruszenia m.in. art. 7 ust. 1 u.d.u.

Podejmując decyzję o zastosowaniu konkretnego środka, organ nadzoru będzie kierował się przesłankami określonymi w treści art. 85 u.d.u., biorąc pod uwagę również m.in.: stopień braku realizacji obowiązku (np. czy osoba zobowiązana w ogóle nie zrealizowała obowiązku, czy też realizowała go w niepełnym wymiarze), a także przyczyny braku realizacji obowiązku czy też skalę posługiwania się osobami nieprzeszkolonymi przez dystrybutora. Stosowanym środkiem nadzorczym mogą być w szczególności kary pieniężne określone w treści art. 84 ust. 1 pkt 4 i 5 u.d.u. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów prawa organ nadzoru nie wyklucza jednakże podejmowania innych działań nadzorczych, z wykreśleniem z rejestru pośredników ubezpieczeniowych włącznie.

Komentarze (0)
lista opinii