Kamery w pracy i kontrola skrzynek służbowych pracowników od 25 maja 2018 r.

Specjalista: Edyta Defańska-Czujko

Stanowisko: adwokat

Data dodania: 17-05-2018

10 maja br. Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem unijnego rozporządzenia (RODO), które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Niewątpliwie zaskoczeniem dla pracodawców może być dodanie w ostatniej chwili ważnych zmian w Kodeksie pracy w zakresie monitoringu wizyjnego oraz kontroli poczty elektronicznej. Założenie jest takie, aby nowe przepisy w ww. zakresie weszły w życie 25 maja br., równocześnie z RODO. Dotychczas, kwestia ta była pierwotnie uregulowana w innym projekcie, który będzie miał spore opóźnienie.

Na jakich zasadach kamery i monitoring skrzynek dopuszczalny?

Pracodawca będzie mógł wprowadzić monitoring wizyjny, tj. szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Monitoring nie będzie mógł obejmować co do zasady pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach będzie niezbędne w ww. celach i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

Z kolei kontrola służbowej poczty elektronicznej będzie możliwa, jeżeli będzie ona niezbędna do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Pracodawco, do 25 maja br. dostosuj obowiązujące procedury/wewnątrzzakładowe akty do nowych regulacji!

Zgodnie z uchwaloną ustawą, cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu pracodawca ma obowiązek ustalić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Nowym pracownikom, powyższe informacje należy przekazać na piśmie przed dopuszczeniem do pracy.

Nadto, pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu (zarówno wizyjnego, jak i poczty elektronicznej), w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Co również istotne, w przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca winien oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Należy również pamiętać, iż u niektórych pracodawców kwestie monitoringu są już uregulowane w wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy (np. w regulaminie pracy) i w zw. z uregulowaniem tej kwestii w przepisach (do tej pory przepisy prawa pracy nie zawierały stosownych regulacji w ww. zakresie), stosowne regulaminy powinny zostać zmienione.

Komentarze (0)
lista opinii